Language:
Logowanie | Zarejestruj się
DARMOWA GIEŁDA TRANSPORTOWA - z weryfikacją firm

Pomoc technicznaW czym mogę pomóc?

support@transmap.eu

Regulamin świadczenia usług

Niniejszy Regulamin reguluje warunki korzystania z usług Spółki Kliniec

Art. 1. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyte są:
 • Serwis - rozumie się przez to portal internetowy zamieszczony po adresem: http://www.transmap.eu;
 • Regulamin - rozumie się przez to niniejszy dokument regulujący warunki korzystania z Serwisu;
 • Administrator - rozumie się przez to firmę Kliniec Sp. z o.o., z siedzibą w Polsce - w Białych Błotach przy ulicy Betnowej 1. NIP: 8751548027, REGON: 340891518;
 • Użytkownik - rozumie się przez to firmę (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółkę prawa handlowego) wraz z jej pracownikami zarejestrowaną/ymi w Serwisie.
 • Konto - rozumie się przez to zestaw funkcjonalności za pomocą których Użytkownik wprowadza dane i zarządza nimi w Serwisie;
 • Warunki - rozumie się przez to niniejsze warunki świadczenia usług, które mogą być okresowo odnawiane i/lub modyfikowane.

Art. 2. Informacje o świadczonych usługach

 1. Zakres działalności administratora. Przedmiotem działalności Administratora jest prowadzenie Serwisu w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy Użytkownikami oraz udostępnianie zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim danych przez Użytkowników. Przedmiotem działalności Administratora nie jest żadnego rodzaju pośrednictwo w transakcjach nawiązywanych pomiędzy Użytkownikami.
 2. Warunki techniczne. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 3. Ochrona własności intelektualnej. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 3. Opłaty

 1. Opłaty za świadczone usługi. Serwis udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie (niekomercyjnie).
 2. Zmiany opłat za świadczone usługi. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia usług płatnych przez zmianę niniejszych Warunków oraz poinformowanie o tym Użytkownika przed naliczeniem płatności.

Art. 4. Polityka prywatności

 1. Określenie administratora danych osobowych. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję się, że administratorem danych osobowych jest Administrator.
 2. Udostępnienie danych Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych w Serwisie w celu świadczenia przez Administratora usług w Serwisie. W szczególności są to dane: nazwa i numer telefonu do firmy oraz imiona, nazwiska, adresy poczty elektronicznej i adresy komunikatorów pracowników Użytkownika.
 3. Użycie danych osobowych osób trzecich. Użytkownik może użyć w serwisie dane osobowe osób trzecich, wraz z zastosowaniem Art.4 ust.2 niniejszych Warunków, wyłącznie jeżeli te osoby zezwoliły na użycie ich danych osobowych przez Użytkownika.
 4. Prawo zarządzania danymi osobowymi. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w Serwisie za pomocą udostępnionych funkcjonalności lub usunięcia z Serwisu przez wysłanie stosownego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej admin@transmap.eu.
 5. Zgoda na przetwarzanie i korespondencję. Użytkownik wyraża zgodę dla Administratora na przetwarzanie zamieszczonych w Serwisie danych firmowych i osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz użycie tych danych w celu otrzymywania korespondencji od Administratora, w tym informacji handlowych.

Art. 5. Zobowiązania Użytkownika wobec Administratora

 1. Zobowiązanie do weryfikacji tożsamości. Administrator może przeprowadzić weryfikację podanych przez Użytkownika danych oraz zażądać odpowiednich dokumentów Użytkownika a Użytkownik zobowiązuje się takie dokumenty przesłać Administratorowi.
 2. Zobowiązanie do utrzymania oryginalności danych. W przypadku zmiany danych Użytkownik zobowiązuje się uaktualniać swoje dane w Serwisie oraz oświadcza że podaje na formularzu rejestracyjnym dane firmy oraz dane osób zatrudnionych zgodne z prawdą.
 3. Zobowiązanie do przestrzegania Warunków. Użytkownik, który akceptuje Warunki zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszych Warunków.
 4. Zobowiązanie do polepszania jakości Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się informować Administratora o wszystkich wykrytych błędach w działaniu Serwisu.
 5. Oświadczenie o dobrowolnym przystąpieniu do Serwisu. Użytkownik oświadcza że do korzystania z usług Serwisu przystępuje dobrowolnie.

Art. 6. Zobowiązania Administratora wobec Użytkownika

 1. Ograniczenie odpowiedzialności za usługi transportowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie usług transportowych przez Użytkowników oraz w żadnym przypadku nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności za działania osób innych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób innych ani za wykorzystanie przez te osoby danych Użytkownika niezgodnie z celem działania Serwisu.
 3. Ograniczenie odpowiedzialności za treść. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w serwisie. Użytkownik zrzeka się prawa do wnoszenia pozwów lub roszczeń przeciwko Administratorowi wynikających z niepełnych, mylnych lub niezgodnych treści ofert. Jednocześnie, Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia bez powiadomienia wszelkich treści naruszających lub mogących naruszyć jakiekolwiek prawa lub uznanych przez Administratora jako niewłaściwe.
 4. Nieprzewidziane okoliczności. W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności - siły wyższej, niezależnej od Administratora, prowadzącej do uniemożliwienia świadczenia usług, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wystąpienie siły wyższej nie oznacza naruszenia przez Administratora zobowiązań wobec Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków.
 5. Przerwy techniczne i uaktualnienia Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za występowanie przerw technicznych w działaniu Serwisu a Użytkownik nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu przerw technicznych.

Art. 7. Produkty i usługi osób trzecich

Ograniczenie odpowiedzialności za produkty osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie produktów osób trzecich wykorzystanych w Serwisie.

Art. 8. Postanowienia końcowe

 1. Język. Niniejsze Warunki zostały przetłumaczone na język angielski i mogą być także przetłumaczone na inne języki. Wiążąca jest wersja w języku polskim.
 2. Czas obowiązywania umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji na czas nieokreślony i może być rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą ze stron.
 3. Dostępność Warunków. Niniejsze Warunki świadczenia usług dostępne są pod adresem: http://www.transmap.eu/regulations/.
 4. Zmiany. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków w każdej chwili i bez konieczności podania przyczyny oraz podania ich do informacji w miejscu określonym w Art.8 ust.3.
 5. Akceptacja nowych Warunków. Przyjmuje się że Użytkownik, który po upływie 14 dni od wprowadzenia nowych Warunków nie usunął konta stosując się do Art.4 ust.4 niniejszych Warunków zaakceptował nowe Warunki świadczenia usług.


Niniejsze Warunki określają jedyne prawidłowe korzystanie z usług Serwisu i zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG, ROZUMIE PRZYSŁUGUJĄCE MU PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ PRZYJMUJE WARUNKI I POSTANOWIENIA PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE KLIKAJĄC PRZYCISK REJESTRACJI.